Phra Rajadhammavidesh’s Message: October 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English – วันออกพรรษาหรือวันปวารณา เป็นวันสาคัญยิ่งวันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกรูปต้องปฏิบัติและนับเป็น “สังฆกรรม” อย่างหนึ่งด้วย เพราะวันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของการอธิษฐานจำพรรษา

September 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English. ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด

Phra Prasert’s Message: August 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English – ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นอเนกประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของผืนแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นไทยและเพื่อความอยู่ผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ด้วยน้ำพระทัยที่พร้อมพรั่งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นเวลาเนิ่นนาน พระองค์จึงทรงประทับมั่นเป็นมิ่งขวัญในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยในฐานะ “แม่แห่งแผ่นดินไทย” มาตลอดกาลนาน

Phra Prasert’s Message: July 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English – ชีวิตของพระในแต่ละปี หากไม่นับกาลเวลาที่แบ่งออกเป็น ๔ ฤดูกาลตามลกัษณะภูมิอากาศของคนที่อยู่อาศัยในประเทศน้ีแล้ว มองมาถึงการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ก็น่าจะมีอยู่เพียง ๒ กาลเท่านั้น คือกาลเขาซึ่งไม่มีคำเรียกขานอย่างเป็นทางการ ภาษาชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่า พระจำพรรษากับพระออกพรรษา

Phra Prasert’s Message: May 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English. “วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดของชาวพุทธ เพรำะตรงกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันที่พระองค์ถือกำเนิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู้ คือวันที่พระองค์ค้นพบหลักความจริงหรือสัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ-นิพพาน หรือวันละสังขาร

Share