Phra Prasert’s Message: April 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content not available in English – วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ

Phra Prasert’s Message: February 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content not available in English – วันสำคัญในประวัติศำสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่เราชาวพุทธรู้กันในนาม “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันติบาติ” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ นับเป็นวโรกาสที่พุทธศานิกชนจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญเสริมกุศล เติมพลังความดี เติมบารมีแก่ชีวิต โดยการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

Phra Prasert’s Message: January 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English. ความสุขเป็นความปรารถนาของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร มีความเชื่ออย่างไร ก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราจะประสบกับความสุขได้ ก็ต้องอาศัยความดี คือบุญ บุญเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต

Phra Prasert’s Message: December 2015

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการ เพื่อผืนแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นไทยและเพื่อความอยู่ผาสุกโดยส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งผอง

Phra Prasert’s Message: November 2015

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English. – บุญทอดกฐิน นับเป็นทานสมัยที่ทุกคนต่างตั้งใจรอคอย เพราะชาวพุทธทั้งหลายนิยมว่าเป็นการทำบุญที่มีผลานิสงส์อันไพศาล และมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หากผู้ใดได้มีบุญ เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมอนุโมทนาร่วมองค์กฐินแล้ว เกิดชาติหน้าภพใดก็จะได้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา

Share