Share

Phra Rajadhammavidesh’s Message

 • สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน “Thanksgiving” หรือ “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็นวันสำคัญของชีวิต เป็นวันที่รวมอดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของแต่ละบุคคล ฉะนั้น จึงเกิดประเพณีที่ดีงามของชีวิตวันสงกรานต์มากมาย เช่น เป็นวันกตัญญู | Read More »

News & Upcoming Events

 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กล่าวคือเป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และ ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุดังนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล และขอเชิญร่วมบวชชีพราหมณ์-ศีลจาริณี และร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน | Read More »

Classes & Workshops

 • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | Read More »
 • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | Read More »
 • สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

  สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

  เรียนการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึกการออกเสียง ประโยค กิจวัตรประจำวัน วัน เวลา สอบถามการเดินทาง การซื้อของ และกริยามารยาท ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | Read More »
 • โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย

  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย

  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมเชิงปฎิบัติการความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ โดยครูผู้ชำนาญการจากวิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอนในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2561 | Read More »

 

Print Friendly, PDF & Email