Share

ประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ

Class เรียนต่างๆ

No event are available for this category.

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

  • หากท่านต้องการมาวัด ขอกรุณาโทรศัพท์แจ้งวันและเวลาที่ท่านจะเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพระสงฆ์สามารถที่จะประกอบศาสนกิจพิธีให้ท่านได้ในช่วงเวลานั้น พระสงฆ์จะประกอบศาสนกิจพิธีแต่ละครั้งให้กับญาติโยมในกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น ถ้าท่านเห็นพระสงฆ์กำลังประกอบพิธีอยู่กับกลุ่มอื่นอยู่ ขอให้กลุ่มของท่านรออยู่ข้างนอกจนกว่าพระสงฆ์จะเสร็จสิ้นพิธีการนั้นๆก่อนที่กลุ่มของท่านจะเข้าไป
  • ท่านที่ประสงค์มาวัดในตอนเช้าเพื่อถวายอาหารเช้าแด่พระสงสงฆ์ กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ 2 วันก่อนวันนัด เพื่อทางวัดจะได้จัดเตรียมให้ความสะดวกในการเตรียมอาหารให้กับพระสงฆ์
  • ท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคำปรึกษากับพระสงฆ์ ทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อทางวัดได้ที่ (510) 790-2294 ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้
    • ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 11:00 น.
    • ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น. ถึง เวลา 19:00 น.
Print Friendly, PDF & Email