Shareสัมโมทนียกถา

 • สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  บุญทอดกฐิน นับเป็นทานสมัยที่ทุกคนต่างตั้งใจรอคอย เพราะชาวพุทธทั้งหลายนิยมว่าเป็นการทำบุญที่มีผลอานิสงส์อันไพศาล และมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หากผู้ใดได้มีบุญ เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมอนุโมทนาร่วมองค์กฐินแล้ว เกิดชาติหน้าภพใดก็จะได้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา | read more »

งานประเพณีและกิจกรรมทั่วไป

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ - ร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญสร้างกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา | read more »
 • ประเพณีวันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู

  ประเพณีวันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู

  เชิญร่วมตักบาตร ถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตักไข่ปลามหาโชค อาหารการกุศล และ ชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากคณะนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป | read more »
 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กล่าวคือเป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และ ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุดังนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล และขอเชิญร่วมบวชชีพราหมณ์-ศีลจาริณี และร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน | read more »
 • วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

  วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ในอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดพุทธานุสรณ์ | read more »

ข่าวสารทั่วไป

ห้องเรียนและวิชาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | read more »
 • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | read more »
 • สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

  สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

  เรียนการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึกการออกเสียง ประโยค กิจวัตรประจำวัน วัน เวลา สอบถามการเดินทาง การซื้อของ และกริยามารยาท ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | read more »

Print Friendly, PDF & Email