Share

พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสุสโร)

เจ้าอาวาส วัดพุทธานุสรณ์ ตั้งแต่ปี 1983
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์
รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๑

 

 

พระครู อนันต์
สิริคุตฺโต

พระครู สงการ
คณิสฺสโร

Pra A. Chaluay

พระครู นิกร   ธมฺมสาโร (งามแสง)

พระปราโมทย์ (ขัยวิเศษ)

Print Friendly, PDF & Email