สัมโมทนียกถา: เมษายน ๒๕๖๐

วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน “Thanksgiving” หรือ “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็นวันสำคัญของชีวิต เป็นวันที่รวมอดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของแต่ละบุคคล

สัมโมทนียกถา: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ความสุขเป็นความปรารถนาของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร มีความเชื่ออย่างไร ก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราจะประสบกับความสุขได้ ก็ต้องอาศัยความดี คือบุญ บุญเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต

สัมโมทนียกถา: ธันวาคม ๒๕๖๐

ความสุขเป็นความปรารถนาของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร มีความเชื่ออย่างไร ก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราจะประสบกับความสุขได้ ก็ต้องอาศัยความดี คือบุญ บุญเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต

สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Not available in English – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการ เพื่อผืนแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นไทยและเพื่อความอยู่ผาสุกโดยส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งผอง

สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บุญทอดกฐิน นับเป็นทานสมัยที่ทุกคนต่างตั้งใจรอคอย เพราะชาวพุทธทั้งหลายนิยมว่าเป็นการทำบุญที่มีผลอานิสงส์อันไพศาล และมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หากผู้ใดได้มีบุญ เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมอนุโมทนาร่วมองค์กฐินแล้ว เกิดชาติหน้าภพใดก็จะได้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา

Share