สัมโมทนียกถา: กันยายน 2016

ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด

Print Friendly, PDF & Email

สัมโมทนียกถา: สิงหาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นอเนกประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของผืนแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นไทยและเพื่อความอยู่ผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ด้วยน้ำพระทัยที่พร้อมพรั่งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นเวลาเนิ่นนาน พระองค์จึงทรงประทับมั่นเป็นมิ่งขวัญในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยในฐานะ “แม่แห่งแผ่นดินไทย” มาตลอดกาลนาน

Print Friendly, PDF & Email

สัมโมทนียกถา: กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชีวิตของพระในแต่ละปี หากไม่นับกาลเวลาที่แบ่งออกเป็น ๔ ฤดูกาลตามลกัษณะภูมิอากาศของคนที่อยู่อาศัยในประเทศน้ีแล้ว มองมาถึงการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ก็น่าจะมีอยู่เพียง ๒ กาลเท่านั้น คือกาลเขาซึ่งไม่มีคำเรียกขานอย่างเป็นทางการ ภาษาชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่า พระจำพรรษากับพระออกพรรษา

Print Friendly, PDF & Email

สัมโมทนียกถา: พฤษภาคม ๒๕๕๙

“วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดของชาวพุทธ เพรำะตรงกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันที่พระองค์ถือกำเนิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู้ คือวันที่พระองค์ค้นพบหลักความจริงหรือสัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ-นิพพาน หรือวันละสังขาร

Print Friendly, PDF & Email

สัมโมทนียกถา: เมษายน ๒๕๕๙

วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ

Print Friendly, PDF & Email
Share