กรกฏาคม 2015

ชีวิตของพระในแต่ละปี หากไม่นับกาลเวลาที่แบ่งออกเป็น ๔ ฤดูกาลตามลกัษณะภูมิอากาศของคนที่อยู่อาศัยในประเทศน้ีแล้ว มองมาถึงการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ก็น่าจะมีอยู่เพียง ๒ กาลเท่านั้น คือกาลเขาซึ่งไม่มีคำเรียกขานอย่างเป็นทางการ ภาษาชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่า พระจำพรรษากับพระออกพรรษา

Print Friendly, PDF & Email

พฤษภาคม 2017

“วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของชาวพุทธ เพราะตรงกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันที่พระองค์ถือกำเนิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู้ คือวันที่พระองค์ค้นพบหลักความจริงหรือสัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ-นิพพาน หรือวันละสังขาร

Print Friendly, PDF & Email
Share