วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

posted in: | 0
Share

ทางโรงเรียนวัดเห็นความสำคัญยิ่งในการหนุนเกื้อบิดามารดาในการอบรมเด็กให้เป็นคนดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีความเข้าใจในหลักคุณธรรมที่ถือกันว่าสำคัญในวัฒนธรรมไทย อันมีรากฐานอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ดังนั้นจึงได้จัดให้มีวิชาพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เดือนละครั้งแทนวิชาภาษาไทยวิชาแรก ตลอดปีการศึกษา มีทั้งหมด ๙ ครั้งด้วยกัน ดังนี้

วันเสาร์ | เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.
ร.ร.วัดพุทธานุสรณ์ อาคาร B ด้านหน้าของที่ดินผืนด้านข้างของวัด
ตารางเรียนวันเสาร์

เทอม Spring 2018

  • วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 
  • วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม
  • วันเสาร์ ที 2 มิถุนายน

**หมายเหตุ  ในวันที่มีวิชาพุทธศาสนา หากท่านมาสายเกินเวลา ๒๐ นาที  ขอความกรุณาให้ท่านพาบุตรหลานพักข้างนอก จนถึงเวลาเข้าห้องภาษาไทย

ค่าเรียน ฟรี
ครูสอน: ครู Brenda Walsh
ผู้อำนวยการและประสานงาน

ครูสุภัทรา  เชาวน์ชูเวชช์ | อีเมลล์: schowchuvech@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email