วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

posted in: Classes & Workshops | 0
Share

ทางโรงเรียนวัดเห็นความสำคัญยิ่งในการหนุนเกื้อบิดามารดาในการอบรมเด็กให้เป็นคนดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีความเข้าใจในหลักคุณธรรมที่ถือกันว่าสำคัญในวัฒนธรรมไทย  อันมีรากฐานอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา  ดังนั้นจึงได้จัดให้มีวิชาจริยธรรมแนวพุทธ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งแทนวิชาภาษาไทยวิชาแรก ตลอดปีการศึกษา

วิชาจริยธรรมเปิดสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ที่ได้สมัครเรียนไว้แล้วเท่านั้น สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเรียนวิชาพุทธศาสนาในวันเสาร์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนาได้ที่นี้

ตารางเรียน

เทอม

 • TBD
กำหนดเวลา
Time Activities
9:30-9:55 a.m. เข้าอุโบสถ เคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์
10 a.m. นักเรียนเข้าแถวเพื่อเตรียมเข้าห้องเรียนวิชาจริยธรรม  ตามระดับอายุเด็ก
หากท่านมาสายหลัง 10:20 a.m.  ขอความกรุณาให้ท่านพาบุตรหลานพักข้างนอกเพื่อรอเรียนวิชาภาษาไทย
10:45 a.m. หมดคาบเรียน
**หลังจากนั้น เป็นเวลาพัก 15 นาที  แลัวจึงเข้าห้องเรียนภาษาไทย

หมายเหตุ 

 • ในวันที่มีวิชาจริยธรรมและพุทธศาสนา หากท่านมาสายเกินเวลา 20 นาที  ขอความกรุณาให้ท่านพาบุตรหลานพักข้างนอก จนถึงเวลาเข้าห้องเรียนภาษาไทย
 • วิชาภาษาไทย จะเริ่มสอนในเวลา ๑๑.๐๐ น.
ห้องเรียน

ณ วัดพุทธานุสรณ์ โดยห้องเรียนแบ่งตามระดับอายุนักเรียน

 • เด็กอายุ ๔ – ๖  ปี

  • กลุ่ม ๑: ห้องเล็กมุมในสุดหลังห้องอเนกประสงค์
  • กลุ่ม ๒: ห้องทีวี ในกุฏิขาว
 • ด็กอายุ  ๗ – ๙  ปี  

  • กลุ่ม ๑: โถงอเนกประสงค์ใต้อุโบสถ ใกล้ห้องน้ำชาย
  • กลุ่ม ๒: ห้องดนตรีด้านล่างใต้บันได ใกล้ห้องน้ำหญิง
 • เด็กอายุ  ๑๐  ปีขึ้นไป
  • ห้องนาฏศิลป์ (โรงรถ )
ผู้อำนวยการและประสานงาน

Ms. Hathai Tanta-Ngai (Tuei)
โทร: (408) 436-6225
อีเมลล์: hathai@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email