ธรรมะกับหลวงพ่อชา: อนาถา

Share

อนาถา

จิตของเรานีเมือไมมีใครตามรักษา มันกเหมือนคนทีปราศจากพอแมทีจะดูแล เป็นคนอนาถา เป็นคนทีขาดที่พึ่ง คนทีขาดทีพึ่งเป็นทุกข์  จิตนีเหมือนกน ถ้าหากขาดการอบรมบมนิสัย ทำความเห็นให้ถูกต้องแล้ว  จิตนีลำบากมาก

คัดจากหนังสือ “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” โดยพระโพธิญาณเถร หน้า ๑๗

Not available in English language.

Print Friendly, PDF & Email