Share

กิจกรรม

 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กล่าวคือเป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และ ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุดังนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล และขอเชิญร่วมบวชชีพราหมณ์-ศีลจาริณี และร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน | Read More »

>!––>

การเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | Read More »
 • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | Read More »

Print Friendly, PDF & Email