Share

ลานจอดรถ ที่ 1: อยู่ในโรงเรียน Montessori

  • ขับไปทางทิศตะวันตกของถนน Niles Blvd. ประมาณ 2 ไมล์
  • แล้วเลี้ยวซ้ายที่ถนน El Portel Ave.
  • หลังจากนั้น ให้เลี้ยวขวาทันที เพื่อเข้าไปในลานจอดรถของโรงเรียน

ลานจอดรถ ที่ 2: อยู่ใน California Nursery

  • ขับไปทางทิศตะวันออกของถนน Niles Blvd. ประมาณ 1 บล็อก เพื่อเข้าไปที่ ถนน Nursery Ave.
  • เลี้ยวขวาเข้าไปในลานจอดรถของ California Nursery
  • *ลานจอดรถที่ 2 จะเปิดให้ใช้ บริการ สำหรับ งานสำคัญทางศาสนาที่ทางวัดได้จัดขี้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พนักงานจอดรถอาสาสมัคร ว่าเปิดให้ใช้บริการหรือไม่

ลานจอดรถ ที่ 3: อยู่ที่ Quarry Lakes

  • ขับไปทางทิศตะวันตกของถนน Niles Blvd. ประมาณ 1 ไมล์  หลังจากที่คุณผ่านสะพานข้าม BART แทร็ค ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกจราจร ที่ Osprey แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งตรงที่หยุดรถ (Stop Sign)
  • ตรงไปอีกประมาณ 0.3 ไมล์ และ เลี่ยวซ้ายที่ทางเข้าของ Quarry Lakes Park เอาแผ่นป้ายที่เขียนว่า “THAI TEMPLE” ไว้หน้ารถ เพื่อที่จะสามารถเข้าไปจอดรถได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
  • *ลานจอดรถที่ 3 จะเปิดให้ใช้ บริการ สำหรับ งานสำคัญทางศาสนาที่ทางวัดได้จัดขี้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พนักงานจอดรถอาสาสมัคร ว่าเปิดให้ใช้บริการหรือไม่
ขอความกรุณาทุกท่านให้จอดรถในสถานที่ที่ทางวัดพุทธานุสรณ์ได้กำหนดไว้เท่านั้น ทางวัดมีบริการรถรับส่งจากสถานที่ที่จอดรถตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อความสะดวกของท่าน

Print Friendly, PDF & Email