แคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อน 2019

posted in: | 0
Share

แคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน

ข้อมูลที่สำคัญการสมัครเรียนตารางเรียนระดับช่วงชั้นปฐมวัยระดับช่วงชั้นที่ 1ระดับช่วงชั้นที่ 2เกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนชั้น

ข้อมูลหลักสูตรภาคเรียนช่วงฤดูร้อนปี 2019

 • วันเปิดภาคเรียน: วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน
 • วันปิดภาคเรียน: วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม
 • วันจบการศึกษา: TBD
 • ค่าสมัคร: $250 (รับจำนวนจำกัด)

การสมัครเรียน

วิชาหลักสูตรการเรียนภาษาไทยภาคฤดูร้อน จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันและเวลาดังต่อไปนี้

 1. สมัครด้วยตนเอง
  • วันเปิดรับสมัคร: วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน
  • เวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่เวลา 10 :00 น.
  • สถานที่: วัดพุทธานุสรณ์
 2. สมัครทางอีเมลล์
  หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอลงชื่อเรียนไว้ได้ โดยส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ ไปที่ buddhanusornschool@gmail.com
School Registration Form

ตารางเรียน

 • ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์
 • เวลา: 8 a.m.-4 p.m.
  • Drop off no earlier than 7 a.m.
  • Pick-up no later than 5 p.m.

ระดับช่วงชั้นปฐมวัย

 • เน้นการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ อ่านออกเสียงพยัญชนะไทยจาก รูปภาพ
 • ฝึกอ่านออกเสียงคำ ประสมพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ จาก แผนภูมิ บัตรคำ เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตความเป็นไทยอย่างง่ายๆ เช่นชื่อสัตว์ ผลไม้ สิ่งของ เครื่องใช้ บุคคล สถานที่
 • แสดงท่าทางตามคำอ่านที่กำหนดให้
 • ฝึกเขียนตัวพยัญชนะสระ ตัวเลข และวรรณยุกต์ไทย ตามรอย เส้นประ
 • ฝึกจำแนกส่วนประกอบของคำ บอกความหมายของคำ ผันเสียง วรรณยุกต์ตามระดับ
 • พูดสนทนาและตอบคำถามเป็นข้อความหรือประโยค สั้น ๆ
 • ฟังและร้องเพลงพร้อมทำท่าทางเคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ
 • เล่นเกม ทายปริศนา จากคำคล้องจองหรือร้อยกรองง่ายๆ
 • ต่อภาพเป็นเรื่องราว อ่าน ออกเสียงและพูดเล่าเรื่องจากความคิดเสรี ตามจินตนาการ
 • เขียนเส้นโยงภาพ ตรงตามความหมายของคำ

ระดับช่วงชั้นที่ 1: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 • อ่านคำพื้นฐานได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำ กลุ่มคำ และ ข้อความที่อ่าน
 • หาคำสำคัญรายละเอียดของเรื่อง หาคำสำคัญจากการอ่าน โดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง
 • อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
 • ใช้ทักษะ การเขียนคำ กลุ่มคำ เขียนประโยคข้อความได้
 • จับใจความสำคัญสิ่งที่ ได้ฟังและได้ดู เข้าใจเนื้อเรื่อง ถ้อยคำและการใช้น้ำเสียงกิริยาท่าทางของ ผู้พูด
 • ตอบคำถาม สนทนาแสดงความคิดเห็น
 • เล่าเรื่องจากประสบการณ์
 • มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 • ใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับบุคคล

ระดับช่วงชั้นที่ 2: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

 • อ่านคำพื้นฐานได้ถูกต้อง อ่านคำสะกด แจกรูป ผันอักษรได้ถูกต้องตาม หลักการอ่าน อ่านได้คล่องและเร็ว
 • เข้าใจความหมายของคำ และข้อความ ที่อ่าน
 • อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง
 • เขียนคำได้ ถูกต้องตามความหมายและสะกดการันต์
 • ใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการ เขียนเป็นข้อความ
 • จับใจความจากสิ่งที่ได้ฟังและได้ดู เข้าใจในเนื้อเรื่อง ถ้อยคำ และการใช้น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง ของผู้พูด
 • ตั้งคำถาม ตอบคำถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการและจินตนาการ
 • เล่าเรื่องถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับเรื่อง สร้างสรรค์ตามหลักการพูด
 • มีมารยาทการฟังและการพูด
 • อ่านและเขียน สะกดคำ โดยนำเสียงและรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มาประสมคำอ่าน และเขียนคำถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา
 • เข้าใจความหมายและหน้าที่ ของคำ กลุ่มคำ ประโยค บุคคลและสถานการณ์

เกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนชั้น พิจารณาจากหัวข้อดังต่อไปนี้

 • 60% – เวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • 20% – การประเมินปลายภาคเรียนโดยใช้แบบทดสอบ ร้อยละ 20
 • 80% – แบบประเมินสภาพจริงของการเรียนการสอน ร้อยละ 80: ใบงาน, แบบฝึกหัด, การฝึกอ่านเขียน, กิจกรรมในชั้นเรียน ฯ

แคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อนสำหรับผู้ใหญ่

ข้อมูลที่สำคัญการสมัครเรียนตารางเรียนข้อมูลการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรภาคเรียนช่วงฤดูร้อนปี 2017

 • วันเปิดภาคเรียน: วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม
 • วันปิดภาคเรียน: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม
 • วันจบการศึกษา: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม
 • ค่าสมัคร: $100 (รับจำนวนจำกัด)

การสมัครเรียน

วิชาหลักสูตรแคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อน จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันและเวลาดังต่อไปนี้

 1. สมัครด้วยตนเอง
  • วันเปิดรับสมัคร: วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 มิถุนายน
  • เวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่เวลา 10 :00 น.
  • สถานที่: วัดพุทธานุสรณ์
 2. สมัครทางอีเมลล์
  หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอลงชื่อเรียนไว้ได้ โดยส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ ไปที่

ตารางเรียน

 • ทุกวันอาทิตย์
 • เวลา: 10:30 a.m.-12:30 p.m.

ข้อมูลการเรียนการสอน

ในหลักสูตรแคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อนนี้ คุณจะสนุกไปกับการเรียนรู้และวิธีการสนทนา การออกเสียงของคำศัพย์และวลี, วันที่และเวลา, การถามทิศทาง, การช้อปปิ้ง, และการแสดงออกและมารยาท สำหรับสถานการณ์ที่พบโดยทั่วไป

คอร์สนี้มีประโยชน์ สำหรับนักธุรกิจเดินทางและนักเรียน ที่ต้องการที่จะพูดและเข้าใจภาษาไทยเพื่อการใช้เป็นพื้นฐานในระดับที่ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน

Print Friendly, PDF & Email