สัมโมทนียกถา: ธันวาคม ๒๕๕๙

Share

Content is not available in English.

ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถน ปุนปฺปุน
ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
ถ้าจะทำบุญ ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ และควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสะสมบุญนำสุขมาให้ ฯ

ความ สุขเป็นความปรารถนาของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร มีความเชื่ออย่างไร ก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราจะประสบกับความสุขได้ ก็ต้องอาศัยความดี คือบุญ บุญเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตที่ปราศจากความดี ก็มีแต่ความอับเฉาและเร่าร้อนตลอดเวลา จึงควรแสวงหาความดีด้วยการเจริญศีล สมาธิ และปัญญา

ดังนั้น เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่กาลังจะมาถึงนี้ ขอให้ทุกท่านได้เร่งทำความดีและตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตนเองในปีใหม่ที่กาลังจะมาถึงนี้ ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีให้ผ่านไป ทิ้งไว้กับปีเก่า และหลายๆ ท่านอาจจะมองย้อนหลังไปสู่อดีต เพื่อที่จะทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้ทำ อันไหน ที่ยังไม่ได้ทำ ก็จะได้ทำ อันไหนที่ทำ แล้วแต่ยังไม่ดี ก็จะได้ปรับปรุง
แก้ไข อันไหนที่ดีแล้ว ก็จะได้รีบทำ และทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

อาตมา ภาพ ในนานของคณะสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ขออนุภาพของหลวงพ่อพระประธานที่ศักดิ์สิทธ์ิ บุญกุศลที่คณะสงฆ์ บุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้ทำมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงปกปักษ์รักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ตลอดกาลนาน…เทอญ..

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email