สัมโมทนียกถา: เมษายน ๒๕๖๐

Share

Content is not available in English.

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน “Thanksgiving” หรือ “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็นวันสำคัญของชีวิต เป็นวันที่รวมอดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของแต่ละบุคคล ฉะนั้น จึงเกิดประเพณีที่ดีงามของชีวิตวันสงกรานต์มากมาย เช่น เป็นวันกตัญญู เป็นวันที่ทุกคนน้อมระลึกถึงบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหมด แม้นว่าท่านเหล่านั้นจะล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านและบูชาพระคุณของท่าน และได้มีพิธีรดน้ำดำหัว มอบเครื่องบรรณาการแก่ผู้ที่ยังดำรงชีพอยู่เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเหล่านั้น นอกจากนั้นทุกคนยังได้บำเพ็ญบุญจริยานานับประการ เพื่อเพิ่มพลังบุญแก่ชีวิต ทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมีการละเล่นสนุกสนานตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นด้วย

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ “ปีระกา” ชาววัดพุทธานุสรณ์ได้มีกุศลศรัทธา และสมานฉันท์ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามดังกล่าวแล้ว เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที โดยร่วมกันจัดทำบุญอุทิศแด่บรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นมงคลวารที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญสร้างกุศล เติมพลังความดีเสริมสร้างบุญบารมีแก่ชีวิต ด้วยการสรงน้าพระพุทธรูป-พระสงฆ์รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยนก-ปล่อยปลา เป็นอาทิ กุศลพิธีประเพณีตรุษสงกรานต์ปีนี้ คณะกรรมการได้จัดงานทำบุญรวมสองวัน เช่นที่ผ่านมาทุกปี

ในวโรกาส “วันสงกรานต์ : ปีใหม่” ที่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์และทายกทายิกาวัดพุทธานุสรณ์ ขอตั้งกัลยาณจิตอัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญจริยาที่คณะสงฆ์ได้บำเพ็ญมา จงรวมเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ พรั่งพร้อมด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญและบริวาร ตลอดนิรันดร์กาล เทอญ..

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email