สัมโมทนียกถา: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Share

Content is not available in English.

วันมาฆบูชา

วันสำคัญในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่เราชาวพุทธรู้กันในนาม “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันติบาติ” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ นับเป็นวโรกาสที่พุทธศานิกชนจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญเสริมกุศล เติมพลังความดี เติมบารมีแก่ชีวิต โดยการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

วันนั้น นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวาระที่พระอรหันตสาวกจำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกัน ณ เวฬุวันมหาวิหาร โดยมิได้นัดหมายกัน และท่านเหล่านั้นได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ซื่งเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” บรรจบกับวันนั้น เป็นวันเพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่นับว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศานา คือ การละเว้นจากการทำความชั่วทุกประการ บำเพ็ญความดี และชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธ์ิ

ในสมัยนั้น พระเจ้าพิมพิสารมหาราช ได้ทรงถวายพระราชอุทยานส่วนพระองค์ ให้เป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาด้วยจึงนับว่าเหตุการณ์ที่ได้บังเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น เป็นประวัติศาสนต์ก้าวสำคัญยิ่ง และเป็นการประดิษฐานมั่นของพระพุทธศานาอย่างเป็นทางการด้วย

นับเป็นบุญลาภของเราชาวพุทธที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวันสำคัญยิ่ง ด้วยกำรน้อมระลึงถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพระองค์ พร้อมทั้งพระอริยสงฆ์สาวก
ทั้งหลาย ได้บำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา พัฒนาชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

ในอภิลักขิตสมัยวันมาฆบุชา ๒๕๕๖๐ นี้ คณะสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ ขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทุกคนได้เจริญในพระธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไป และประสบความสุขความเจริญ ความสมหวังในชีวิต ตลอดกาลนิรันดร เทอญ…

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email