สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Share

Not available in English.

วันทอดกฐินและวันลอยกระทง

บุญทอดกฐิน นับเป็นทานสมัยที่ทุกคนต่างตั้งใจรอคอย เพราะชาวพุทธทั้งหลายนิยมว่าเป็นการทำบุญที่มีผลอานิสงส์อันไพศาล และมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หากผู้ใดได้มีบุญ เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมอนุโมทนาร่วมองค์กฐินแล้ว เกิดชาติหน้าภพใดก็จะได้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา เพราะการทำบุญทอดกฐินในปีหนึ่งแต่ละวัดทำได้ครั้งเดียว วัดหนึ่งๆจะรับกฐินเกินหนึ่งครั้งไม่ได้ เพราะเป็นพระวินัยบัญญัติโดยพระพุทธเจ้า เราจึงเรียกการทอดกฐินว่า “วินัยทาน” การทอดกฐินต้องทำในเวลาจำกัด คือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะทอดก่อนหรือหลังนี้ไม่นับเป็นทอดกฐิน นอกจากข้อยกเว้นบางประการ เราจึงเรียกการทอดกฐินว่าเป็น “กาลทาน” คือทำบุญในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและการทอดกฐินจะต้องถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาร่วมกันจำนวนมากกว่า ๕ รูปขึ้นไป โดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง เราจึงเรียกว่า “สังฆทาน” นอกจากที่กล่าวมาพระสงฆ์ยังพลอยได้รับสิทธิพิเศษตามพระวินัยซึ่งเรียกว่า “อานิสงส์” ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคต ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพ้น โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน แด่คุณประเชิญ-คุณเสาวลักษณ์ ชื่นรักชาติ ให้นำมาทอดถวาย ณ วัดพุทธานุสรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตรงกับ วันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๑๒ นี้ และในมหาทานสมัยนี้ วัดพุทธานุสรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญประเพณีลอยกระทงด้วย ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทานในวโรกาสสา คัญนี้ เพื่อร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราช
กุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญเพิ่มพูนบารมีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในวโรกาสนี้ด้วย

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชานุภาพของหลวงพ่อพระประธานองค์ศักดิ์สิทธ์ิของวัดพุทธานุสรณ์ จงมารวมเป็นพลวปัจจัยอภิบาลให้สาธุชนทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ มาดแม้นปรารถนาสิ่งใดๆ ก็ขอให้ได้สมดั่งตั้งใจ ทุกประการ เทอญ..

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email