พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: สิงหาคม 2014

Share

มองแก่นเห็นกระพี้

ไม้หนึ่งต้นย่อมมีทั้งเปลือก ทั้งแก่น กว่าที่แก่นจะสามารถเติบโตแสดงความเป็นแก่นใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั้น ต้องอาศัยการโอบอุ้มประคับประคองจากเปลือกจากกระพี้มาเป็นเวลานาน หากไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ห่อหุ้มคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก แก่นก็คงไม่อาจจะเจริญเติบโตเป็นแก่นที่แข็งแกร่งใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าสิ่งที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยนั้นคือ แก่นไม้ ถึงกระนั้น ก็อย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนเปลือกและกระพี้ เยาะเย้ยถากถางประหนึ่งว่าแก่นไม้ไม่เคยได้รับการอนุเคราะห์จากเปลือกกระพี้ มาก่อนเลย

คัดจากหนังสือ “พอประมาณ” โดยปุณฺณเมโธภิกขุ พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๔๑.

Not available in English language

Print Friendly, PDF & Email