พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: ขอเพียงชื่นใจ

Share

ขอเพียงชื่นใจ

ยอมเสียเงินเป็นคาผานประตูเพือเขาไปดูนักร้องเขาร้องเพลงให้ฟัง  ทังๆทีบางคนต้องทำงานทนเหนือยมาทังวันกวาจะได้เงินมา แตยอมเสียเงินไปอยางไมนึกเสียดาย หากไมเป็นเพราะวาต้องการความชืนใจเป็นสิงตอบแทน  กนึกไมออกวายอมเสียเงินทีตัวเองหามาด้วยความเหนือยยากถึงเพียงนันเพือต้องการสิงใด  แสดงให้เห็าความชืนใจมีคุณคาเกนคำบรรยาย  ไมาจะเป็นงาน  เป็นเงิหรือสิงทีได้  ทีมี  ทีเป็ น  ทุกสิงในโลกนี  ถ้าไมให้ความชืนใจตอเรา เลย  แม้จะมีคนนำมาวางไว้ตรงหน้าเรากจะขยับถอยหนีไมอยากอยูใกล้แม้แตน้อย

คัดจากหนังสือ “พอประมาณ” โดยปุณฺณเมโธภิกขุ .๒๕๕๒  หน้า ๔๕

Not available in English language

Print Friendly, PDF & Email