ยกเลิก – ประเพณีวันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู

Share

เนื่องจากประกาศจาก Alameda County ถึงการแพร่ระบาดของไวรัส CORVID-19 ยังคงมีต่อเนื่อง ทางวัดพุทธานุสรณ์ ได้ประเมินเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและตัดสินใจให้มีการยกเลิกกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน 2020

 

วันและเวลา

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-12 เมษายน
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ วัดพุทธานุสรณ์

กำหนดงาน

วัน สงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณ ของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน “Thank giving” หรือวัน “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็นวันสาคัญของชีวิต เป็นวันที่รวมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชีวิตของแต่ละบุคคลฉะนั้น จึงเกิดประเพณีที่ดีงามของชีวิตในวันสงกรานต์มากมาย เช่น เป็นวันกตัญญู เป็นวันที่ทุกคนน้อมระลึก ถึงบรรพ-บุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหมด แม้นว่าท่านเหล่านั้นจะล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านและบูชาพระคุณของท่าน และได้มีพิธีรดน้ำดำหัว มอบเครื่องบรรณาการแก่ผู้ที่ยังดำรงชีพอยู่เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทีต่อท่านเหล่านั้น นอกจากนั้นทุกคนยังได้บำเพ็ญบุญกิริยานานับประการ เพื่อเพิ่มพลังบุญแก่ชีวิต ทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมีการละเล่นสนุกสนานตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นด้วย

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ชาววัดพุทธานุสรณ์ได้มีกุศลศรัทธาและสมานฉันท์ร่วมกัน สืบสานประเพณีอันดีงามดังกล่าวแล้วเพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที โดยร่วมกันจัดทำบุญอุทิศแด่บรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นมงคลวาระที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญสร้างกุศล เติมพลังความดีเสริมบุญบารมี แก่ชีวิต ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป-พระสงฆ์ รดน้าดำหัวขอพร จากผู้อาวุโส ทำาบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยนก-ปล่อยปลา

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน

  • ๑๐.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, ถวายสังฆทาน, บังสุกุลรวมญาติ, พิธีสรงน้าพระประจำวันเกิด
  • ๑๑.๐๐ น. – ตักบาตรพระสงฆ์, ชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากคณะนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์
  • ๑๓.๓๐ น. – พิธีปล่อยปลา ณ Quarry Lakes Park, Fremont

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน

  • ๑๐.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพุทธชัยมงคลคาถา, ตักบาตรพระสงฆ์, ถวายสังฆทาน, สนุกกับการตักไข่ปลาพาโชค
  • ๑๑.๐๐ น. – พิธีปล่อยนก, ถวายภัตตาหารเพล, ชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากคณะนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์
  • ๑๔.๐๐ น. – พิธีบังสุกุลรวมญาติ, พิธีสรงน้าพระ, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ*กรุณา นำรูปภาพ รายชื่อหรืออัฐิของบรรพบุรุษไปร่วมพิธีบังสุกุล เพื่อน้อมบูชาพระคุณและอุทิศส่วนบุญแด่ดวงวิญญาณของท่าน

วัดพุทธานุสรณ์และสภาวัฒนธรรมไทย เมืองฟรีมอนต์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลวันตรุษสงกรานต์ วันขึนปีใหม่ไทย เพื่อสมทบทุนก่อสร้างวัดพุทธานุสรณ์ และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบไทยๆ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติ ได้รู้จัก..สืบไป

สถานที่จอดรถ

เนี่องด้วยสถานที่จอดรถภายในวัดมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาทุกท่าน carpool และจอดรถในบริเวณที่ทางวัดพุทธานุสรณ์ได้กำหนด ไว้เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการจอดรถในบริเวณส่วนบุคคลในหมู่บ้านใกล้เคียง

Print Friendly, PDF & Email