Share

thailand-cultural-coucil-logo กระทรวงวัฒนธรรมลงนามแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สืบเนื่องจากการที่ทางกรรมการวัดพุทธานุสรณ์ได้ดำเนินการยื่นขอตั้งสภาวัฒนธรรมไทยต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยขอจดทะเบียนเป็นเครือข่ายก่อนสองเครือข่าย คือเครือข่ายวัฒนธรรมพุทธานุสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธานุสรณ์ แล้วทั้งสองเครือข่ายขอจดทะเบียนเป็นสภาวัฒนธรรมไทย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นาย ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามแต่งตั้งให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนต์ เป็นสภาวัฒนธรรมไทยในต่างแดนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 17 โดยมีชื่อสภาว่า สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ (คลิกดูหนังสือรับรอง) รวมทั้งประกาศรับรองกรรมการทั้ง 21 คน โดยกรรมการสภาฯทั้ง 21 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายฉัตชัย ชมภูพงษ์ ประธานสภาฯ
2. นางกิ่งกาญจน์ สมิตามร เกียว รองประธานสภาฯ
3. นางจินตนา กาญจนมาระกุ เหรัญญิก
4. นางนารีรัตน์ นครศรี ประชาสัมพันธ์
5. นายไพฑูรย์ กสิกร กรรมการ
6. นายสมพจน์ ทรัพย์สุนทร กรรมการ
7. นางนิทรา โฟร์แมน กรรมการ
8. นางพรรณี ปาละวิวัธ กรรมการ
9. นางลดาวัลย์ ทวีไทย กรรมการ
10. นางสมคิด ปรารถนาดี กรรมการ
11. นางสุวัฒนา วรรณรักษ์ กรรมการ
12. นางนันทิยา บุญญถิ่น กรรมการ
13. นางกรวี มาร์ติน กรรมการ
14. นางสบสุข ศิริโภค กรรมการ
15. นายประเชิญ ชื่นรักชาติ กรรมการ
16. นางสุวิมล จิระชัยกิตติ กรรมการ
17. นายธีระ ทิมบรรเจิด กรรมการ
18. นางกาญจนา บุญสม กรรมการ
19. นางทัศนัย มหาวงศ์ตระกูล กรรมการ
20. นางสาวิตรี หยวน กรรมการ
21. นางเพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์ เลขานุการ
Print Friendly, PDF & Email