สัมโมทนียกถา: กันยายน 2016

ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด

สัมโมทนียกถา: เมษายน ๒๕๕๙

วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ

สัมโมทนียกถา: กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันสำคัญในประวัติศำสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่เราชาวพุทธรู้กันในนาม “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันติบาติ” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ นับเป็นวโรกาสที่พุทธศานิกชนจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญเสริมกุศล เติมพลังความดี เติมบารมีแก่ชีวิต โดยการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

สัมโมทนียกถา: ธันวาคม ๒๕๕๙

ความสุขเป็นความปรารถนาของคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร มีความเชื่ออย่างไร ก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราจะประสบกับความสุขได้ ก็ต้องอาศัยความดี คือบุญ บุญเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต

สัมโมทนียกถา: ธันวาคม ๒๕๕๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการ เพื่อผืนแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นไทยและเพื่อความอยู่ผาสุกโดยส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งผอง

Share