Phra Prasert’s Message: November 2015

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English. – บุญทอดกฐิน นับเป็นทานสมัยที่ทุกคนต่างตั้งใจรอคอย เพราะชาวพุทธทั้งหลายนิยมว่าเป็นการทำบุญที่มีผลานิสงส์อันไพศาล และมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หากผู้ใดได้มีบุญ เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมอนุโมทนาร่วมองค์กฐินแล้ว เกิดชาติหน้าภพใดก็จะได้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา

September 2015

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English. ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด

July 2015

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

ชีวิตของพระในแต่ละปี หากไม่นับกาลเวลาที่แบ่งออกเป็น ๔ ฤดูกาลตามลกัษณะภูมิอากาศของคนที่อยู่อาศัยในประเทศน้ีแล้ว มองมาถึงการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ก็น่าจะมีอยู่เพียง ๒ กาลเท่านั้น คือกาลเขาซึ่งไม่มีคำเรียกขานอย่างเป็นทางการ ภาษาชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่า พระจำพรรษากับพระออกพรรษา

May 2017

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English language. ~ “วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของชาวพุทธ เพราะตรงกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันที่พระองค์ถือกำเนิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู้ คือวันที่พระองค์ค้นพบหลักความจริงหรือสัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ-นิพพาน หรือวันละสังขาร

Share