Phra Rajadhammavidesh’s Message: October 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0
Share

Not available in English.

วันออกพรรษาหรือวันปวารณา เป็นวันสาคัญยิ่งวันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกรูปต้องปฏิบัติและนับเป็น “สังฆกรรม” อย่างหนึ่งด้วย เพราะวันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของการอธิษฐานจำพรรษา อยู่ในอารามแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดสามเดือนของพระสงฆ์ทุกรูป และในวันนั้นซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ ตามจันทรคติ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงฆ์กระทำ “ปวารณากรรม” แทนการสวดพระปาติโมกข์ เพื่อให้พระสงฆ์ทุกรูปที่ได้อยู่ร่วมกันตลอดเดือนได้ว่ากล่าวตักเตือนและเพิ่มข้อคิดต่อกันและกันอย่างเปิดเผยในข้อวัตรปฏิบัติของแต่ละรูป เพื่อนำไปปรับปรุงตัวเองสืบต่อไปด้วย

อนึ่ง วันนั้นนับเป็นประเพณีอันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ได้อาศัยประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่า ในสมัยมัชฌิมโพธิกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จสวรรคตและจุติเป็นเทพบุตร ณ สวรรค์ชั้นดุสิต พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรด พระพุทธมารดาและเหล่าทวยเทพทั้งหลาย ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ตลอดสามเดือนในพรรษากาล และได้เสด็จกลับลงมายังมนุษย์โลกในวันมหาปวารณา หรือวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่รอเฝ้ารับเสด็จนิวัติ ณ เมืองสังกัสสะ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นด้วย ซึ่งการทำบุญตักบาตรครั้งนั้นเรียกว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะหรือตักบาตรเทโวฯ” เพราะถือเป็นการตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนกาลบัดนี้

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ นับเป็นวโรกาสสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่สาธุชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญสั่งสมกุศลและเพิ่มพูนบุญบารมี เพื่อเป็นพลังวิเศษแก่ชีวิต ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล ฟังพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา จึงของเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ไปร่วมกันทำบุญวันออกพรรษา วันมหาปวารณา และวันตักบาตรเทโวฯ โดยทั่วกัน

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email