Share

31 สิงหาคม 2565

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ในปีการศึกษา 2565-2566 โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์จะเปิดให้มีการลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองในวันที่ 11 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. โดยจะมีการเริ่มเปิดเรียนวันแรกคือวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

อนึ่ง ปีนี้ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องการขอวีซ่า และได้ครูมาแล้วทั้งหมดเพียง 3 คน ขาดครูวิชาดนตรีเครื่องสาย

โดยครูทั้ง 3 จะเดินทางมาถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนจึงจะเปิดรับสมัครในส่วนของวิชา ภาษาไทย นาฏศิลป์ และดนตรีปี่พาทย์ก่อน  โดยจะให้นักเรียนลงทะเบียนในเวลาเดิมก่อน  นักเรียนใหม่หรือนักเรียนปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาและวิชาเรียน จะพยายามจัดลงตามความเหมาะสมต่อไป

ส่วนเครื่องสายจะเริ่มให้ลงทะเบียนเมื่อครูเดินทางมาถึงแล้ว คาดว่าควรจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม

ในส่วนวิชาภาษาไทยของผู้ใหญ่นั้น โรงเรียนขาดครูอาสาท้องถิ่นที่จะมาดำเนินงาน  จึงของดการเรียนการสอนในแผนกนี้ไปก่อน

โรงเรียนยังขาดอาสาสมัครทำงานในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นครูท้องถิ่นช่วยสอนในวิชาภาษาไทยของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ งานทางด้านทะเบียน เหรัญญิก และอื่นๆ หากท่าน ผู้ปกครองท่านใด มีจิตอาสาสามารถที่จะมาช่วยงานของเราได้ ขอโปรดกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

จึงขอเรียนประกาศไห้ทราบโดยทั่วกัน

 

Last updated: August 31, 2022

 

 

Classes for Fall classes 2021 are now available!

Please note announcement for Fall classes

โรงเรียนขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ดังนี้
1. โรงเรียนพยายามจะลดจำนวนนักเรียนลง โดยให้นักเรียนสามารถลงเรียนดนตรีได้คนละ1เครื่องเท่านั้น
2. ให้นักเรียน ครู และบุคลากร สวมใส่หน้ากากในห้องเรียน และในที่ร่ม
3. ให้นักเรียน ครูและบุคลากร เวันห่างจากกันอย่างน้อย 3ฟุต
4. ให้ครูทุกคนฉีดวัคซีน/ตรวจ โควิด19
5. ขอร้องให้นักเรียนทุกคนฉีดวัคซีน เมื่อสามารถที่จะทำได้
6. หากนักเรียนผู้ใดป่วยหรือมีอาการของโรคโควิด19 ให้นักเรียนผู้นั้นหยุดอยู่บ้านและแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยทันที
7. โรงเรียนจะทำความห้องเรียนและอุปกรณ์ โดยความร่วมมือของนักเรียนแล้วผู้ปกครอง อย่างสม่ำเสมอ
8. โรงเรียนจะจำกัดจำนวนของนักเรียนในแต่ละห้อง ดังนี้ ภาษาไทยไม่เกินห้องละ8คน นาฏศิลป์ไม่เกินห้องละ6คน และดนตรีไม่เกินห้องละ4คน หากห้องเรียนใดมีนักเรียนมากกว่าที่กำหนดนี้ โรงเรียนจะพิจารณาจัดเปลี่ยนแก้ไขเป็นห้องๆต่อไป
โรงเรียนต้องการที่รับลงทะเบียนเฉพาะแต่นักเรียนที่มีความสนใจจริงๆเท่านั้น ทั้งนี้นักเรียนที่ลงทะเบียนและผู้ปกครองต้องสามารถรับ เข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงร่วมกันตรงนี้ได้ รวมทั้งพร้อมที่จะเข้ามาช่วยร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อให้โรงเรียนดำเนินต่อไปได้
ถ้าว่ามีผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดที่ไม่สามารถรับตรงนี้ได้หรือยังไม่เชื่อมั่นในมาตราการข้างต้นนี้ ทางโรงเรียนขอเเนะนำให้นักเรียนพักการเรียนไปก่อนอย่าเพิ่งมา และรอดูสักพัก เมื่อมีความมั่นใจเมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาขอลงทะเบียนเรียนได้ตามเดิม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

There are some changes to our school this coming school year as follows:
 • Students can only register for ONE music instrument.
 • Indoor masking by all students, staff, teachers and visitors to school is mandatory, regardless of vaccination status.
 • A physical distance of at least 3 feet must be maintained between students in classrooms to reduce transmission risk.
 • All teachers must be vaccinated.
 • We recommend that all students be vaccinated when possible.
 • Students, teachers, and staff should stay home and report to the school when they have signs of any infectious illness and be referred to their healthcare provider for testing and care.
 • We will need and appreciate help from parents to make sure all classrooms/equipment are tidied and cleaned.
 • The school will limit the number in each classroom next to exceeding:
  • Music: 4 students per class
  • Dance:6 students per class
  • Thai: 8 students per class
 • If demand exceeds the class limit, the school/teacher will re-evaluate to see if changing to larger classrooms is possible.
 • Classrooms:
  • Open doors/windows during class.
  • Cleaning regularly ( need help from parents)
If you still have any concerns, please take the time to consider all the risks before registering. Thanks for understanding.

banner

The Wat Buddhanusorn Sunday School was founded in 1983, just three months after the temple was established.

The main purpose of the school is to teach and promote Thai culture, language, and arts for Thai youth and those who are interested. The teaching staff consists of local volunteers and instructors from Chulalongkorn University of Thailand. Wat Buddhanusorn Sunday School consists of three departments; Thai Language Department, Thai Classical Music Department, and Thai Classical Dance Department.

The Wat Buddhanusorn Sunday School seeks to instill in Thai children in the U.S. an understanding and pride of their Thai heritage. Twenty years after its establishment, the Sunday School remains popular with student and parents. We have been actively giving performances, presentations, classes, and workshops since its founding in 1988 to showcase what students have learned.

Educational Classes & Programs

Our Wat Buddhunusorn Sunday School is opened to anyone who is interested in learning more about Thai culture and Thai Buddhism.

 • Thai Language, Traditional Dance, and Classical Music Programs
 • Summer School Program:
  This program started in 1988, we teach Thai language, culture and folk games to the Thai-American children.
 • Novice Ordination Program:
  For youths between the ages of 10-15 during the summer to provide an in depth introduction to Thai Buddhist tradition.

 

Thai Language Class

Thai Language

This course focuses on learning Thai language while also emphasizing the important role that Buddhist teachings play in Thai culture.

Learn more

Thai Classical Music Class

Thai Classical Music

Students will learn traditional Thai music along with traditional Thai instruments such as Khim (Zither), Kongwong (Gong Circle), Ranard (Xylophone), and more.

Learn more

Thai Classical Dance Class

Thai Traditional Dance

This course is taught by instructors form Chulalongkorn University of Thailand and local volunteers and is held on weekends during the normal school year.

Learn more

Tutoring Program

Wat Buddhanusorn is offering a free tutoring program for Grades K-5 and high school students in all subjects.

Learn more

Children Buddhism Class

Children Buddhism class at Wat Buddhanusorn introduces children to simple Buddha’s teachings. This class is held once a month on the third Saturday of every month and it is taught in English by volunteer teachers. This class is open to the public and is free of charge.

Learn more

Children Ethics Class

Children Ethics Class at Wat Buddhanusorn is an half an hour session aimed to help transmit and instill Buddhist and Thai ethic to our children.

Learn more

Thai Language Summer Camp

Wat Buddhanusorn Sunday School offers American youth and adult the opportunities to learn Thai language. This summer camp program offers during the moths of June and August.

Learn more

Print Friendly, PDF & Email