Phra Prasert’s Message: May 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0
Share

Content is not available in English.

“วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดของชาวพุทธ เพรำะตรงกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันที่พระองค์ถือกำเนิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู้ คือวันที่พระองค์ค้นพบหลักความจริงหรือสัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ-นิพพาน หรือวันละสังขาร

ทั้ง ๓ เหตุการณ์ ล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หากไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตรัสรู้ และแม้เมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุคุณธรรมสูงสุดที่มนุษย์จะพึงทำได้ ก็ไม่สามารถจะเสวยรสสุขเหนือสิ่งปลอมปนอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ได้ ต้องปรินิพพานไปตามกฎธรรมชาติ

ดังนั้น ในฐานะพุทธศานิกชน เรำจะใช้เหตุการณ์ที่สำคัญนี้มาเป็นเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามแนวทางของพระองค์ได้อย่างไร ในการดำเนินชีวิต ผู้ที่ต้องการความสุขตามแนวทางคำสอนของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือผู้ครองเรือนก็ตาม มีข้อปฏิบัติที่มาจากหลักการอันเดียวกัน นั่นคือ ทางสายกลาง หรือมรรคมีองค์แปด ซึ่งสรุปย่อลงเป็น ๓ ประการ คือ การฝึกหัดขัดเกลาในเรื่องศีล การฝึกฝนอบรมในเรื่องสมาธิหรือการควบคุมอารมณ์ และการหมั่นตริตรองพัฒนาปัญญาคือภาวนา ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม ซึ่งชาวพุทธทั่วไปยึดเป็นหลักดำเนินชีวิตอยู่แล้วนั่นเอง

ในวาระอันสำคัญวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาถึงนี้ คณะสงฆ์คณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ได้จัดให้มีมหามงคลพิธี “แสดงตนเป็นพุทธมามกะ” ขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในชีวิต และสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเอง จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียนและสำธุชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email