Punnameto Bhikkhu: April 2015

Share

ชีวิตกับความหวัง

Not available in English ~ วัยหนุ่ม-วัยสาวเป็นวัยที่เกลื่อนกล่นอยู่ด้วยความหวัง คนหนุ่ม-คนสาวจึงมีความหวังหลากหลายความรู้สึกทั้งหมดมุ่งไปสู่อนาคตเป็นหลักใหญ่ อาจจะเป็นเพราะเป็นวัยแห่งการไขว่คว้าแสวงหาอย่างหนึ่ง หรือ อาจจะเป็นเพราะผ่านวันเวลามาเพียงไม่กี่กาลฝน จึงยังไม่มีเรื่องราวอันใดที่ควรค่าต่อการหันกลับมามองดูให้เสียเวลา ความหวังที่ประกอบพร้อมด้วยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้วันเวลาต้องผ่านไปเปล่า เป็นความหวังและความเพียรที่ทำ งานร่วมกัน คนหนุ่ม-คนสาวมากต่อมากจึงได้ประสบความเจริญก้าวหน้าเป็นอเนกประการ หากมีเพียงความหวังแต่ขาดความเพียรที่จะทำ หรือทำ อย่างเสียไม่ได้ จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตามความหวังก็ไม่อาจจะหยิบยื่นผลอันพึงประสงค์ให้ใครได้แม้คนเดียว

คัดจากหนังสือ “พอประมาณ” โดยปุณฺณเมโธภิกขุ พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๔๘

Print Friendly, PDF & Email