September 2016

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0
Share

Not available in English.

ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนา และต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด สำหรับในปีน้ีได้จัดให้มีการทำบุญวันสารท ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตไทยอีกอย่างหนึ่ง และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติทำนองเสนาะ หรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า “เทศน์มหาชาติทำนองแหล่”

ดังนั้น วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ จึงขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญ โดยนำรายชื่อ รูปภาพ หรืออัฎฐิของบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้น และพร้อมกันนี้ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยพร้อมเพรียงกัน

สารท เป็นบุญประเพณีที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธไทยและประเทศใกล้เคียง เพราะการทำบุญวันสารทนอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญ สร้างกุศลเพิ่มพูนพลังบุญแก่ชีวิตของตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

เทศน์มหาชาติ นับเป็นการทำบุญที่สำคัญยิ่งงานหนึ่งสำหรับชาวพุทธไทย ทุกท้องถิ่นจะมีการจัดเทศน์มหาชาติประจำปีซึ่งแตกต่างฤดูกาลไปบ้าง แต่นับถือว่าเป็นบุญประเพณีที่สำคัญยิ่งที่จะต้องหาโอกาสทำให้ได้

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้ จงได้อภิบาลให้สาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ มีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธและสมปราถนาในสิ่งที่ปราถนา ทุกประการ…เทอญ

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email