Phra Rajadhammavidesh’s Message: May 2018

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English – “วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดของชาวพุทธ เพรำะตรงกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันที่พระองค์ถือกำเนิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู้ คือวันที่พระองค์ค้นพบหลักความจริงหรือสัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ-นิพพาน หรือวันละสังขาร

Phra Rajadhammavidesh’s Message: April 2018

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English – วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน “Thanksgiving” หรือ “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็นวันสำคัญของชีวิต เป็นวันที่รวมอดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของแต่ละบุคคล ฉะนั้น จึงเกิดประเพณีที่ดีงามของชีวิตวันสงกรานต์มากมาย เช่น เป็นวันกตัญญู

Phra Rajadhammavidesh’s Message: Oct. 2017

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Not available in English – บุญทอดกฐิน นับเป็นทานสมัยที่ทุกคนต่างตั้งใจรอคอย เพราะชาวพุทธทั้งหลายนิยมว่าเป็นการทำบุญที่มีผลอานิสงส์อันไพศาล และมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หากผู้ใดได้มีบุญ เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมอนุโมทนาร่วมองค์กฐินแล้ว เกิดชาติหน้าภพใดก็จะได้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา

Phra Rajadhammavidesh’s Message: September 2017

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English. เทศน์มหาชาติ ประเพณีสารทไทย – ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปล เพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีการทำบุญวันสารท ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตไทยอีกอย่างหนึ่ง

Phra Rajadhammavidesh’s Message: April 2017

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0

Content is not available in English. วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” เป็นเทศกาลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน “Thanksgiving” หรือ “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็นวันสำคัญของชีวิต เป็นวันที่รวมอดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของแต่ละบุคคล

Share